Welcome / Velkommen til Pakhus Yoga


(english schroll down)

Velkommen til Pakhus Yoga

Velkommen til Pakhus Yoga, vi glæder os til at hjælpe dig med at få den fulde oplevelse af yoga.

Nedenfor finder du en række informationer om, hvordan du kommer godt igang og de generelle guidelines for Pakhus Yoga. Læs det grundigt igennem og læs desuden vores købsbetingelser inden du handler på hjemmesiden eller i studiet.

Første gang til yoga

Første gang du kommer i studiet vil du blive bedt om at udfylde din online profil , hvis du ikke allerede har oprettet en hjemmefra. Herefter kan du købe den type kort eller det event, du er interesseret i.

Hvis du er ny til yoga anbefaler vi dig at starte med 1-2 klasser om ugen. Kik på yogaformer og vælg det, der passer dig bedst. Du kan altid snakke med underviseren før eller efter klassen, hvis du er i tvivl om hvilken type klasse, der passer bedst til dig.

Medbring egen yoga måtte, eller lej en i studiet til 10 kr.

Yoga udføres bedst i tøj, du kan bevæge sig frit i. Yoga udføres uden strømper på, men medbring gerne et par varme strømper og en trøje til afspænding, meditation og de lidt blidere klasser, hvor du kan komme til at ligge lidt længere tid i en stilling.

Du behøver ikke nogen form for kendskab til yoga for at komme i gang – og du behøver slet ikke at kunne nå dine tæer!
Yoga handler om at nyde processen – vejen til målet, ikke selve målet. Du vil med tiden opleve en masse positive forandringer i din krop; du bliver smidigere, stærkere, gladere, mere åben – fordi yoga arbejder i hele kroppen indefra og ud. I modsætning til meget anden træning påvirker yoga altså ikke kun musklerne, men i lige så høj grad organer, energibaner, led, selvet – og ikke mindst humøret.

Pakhus Yoga Guidelines

For at gøre Pakhus Yoga til et rart sted at være og ikke mindst lave yoga, håber vi, at alle vil være med til at overholde de retningslinjer vi har udstedt for stedet.

 • Ankom til klassen ca. 10-15 minutter før den starter, så der er tid til at tjekke ind og klæde om.
 • Vi går direkte ind i yogasalen så tag skoene af lige når du kommer ind af døren.
 • Gå stille igennem yoga salen (både når du kommer og går).
 • Opbevar dine ting i omklædningen, mens vi laver yoga – medbring ikke store tasker, overtøj, telefoner o.lign. i yoga salen.
 • Sluk eller sæt din telefon på flightmode/helt lydløs, mens du opholder dig i Pakhus Yoga.
 • Rul din måtte forsigtigt ud. Og placer den i den retning underviseren har anvist. Gør plads til dine yoga-venner, hvis du kan se at nogen søger efter en plads.
 • Klassen går i gang til tiden, kom til tiden  så vi sikrer, at der ikke en nogle forstyrrelser i starten af timen.
 • Bænken i receptionen er til at sidde på og nyde sin te og snakke med sine yoga venner – ikke til tasker og overtøj.
 • Når du opholder dig i yoga salen, foregår samtaler med dæmpede stemmer af respekt for de, der gerne vil sidde i meditation inden klassen går i gang. Hvis du ønsker at snakke i længere tid med dine yoga-venner, så bliv i receptionen eller på plateauet udenfor.
 • Du er velkommen til at nyde te og vand i glas ude i receptionsområdet, men tag ikke glassene med ind i yogasalen.
 • Hvis du vil have vand med til yoga så medbring din egen drikkedunk.
Din træning, din krop, dit ansvar

Yoga føles og opleves individuelt fra person til person. Underviseren kan ikke vide, hvordan du har det inde i kroppen, med mindre du giver udtryk for det. Derfor er det ekstremt vigtigt at du lytter til din egen krop og kender din egne grænser – gør ikke noget din krop siger nej til.
Hvis du har skader, har haft skader, er gravid, lige har født eller andet (det kan også være psykisk), fortæl det da til underviseren inden vi går igang med klassen. På den måde kan der tages højde for det undervejs, og der er mulighed for individuelle guidninger. Desuden kan underviseren vejlede dig bedre, hvis der måske er en anden klasse, der passer bedre lige netop til dig.

Al undervisning i Pakhus Yoga foregår på eget ansvar.Welcome to Pakhus Yoga

Welcome to Pakhus Yoga, we look forward to helping you get the full experience of yoga.

Below you will find a number of information on how to get started and the general guidelines for Pakhus Yoga. Read it thoroughly and also read our terms of purchase before you shop on the website or in the studio.

First time for yoga

The first time you enter the studio, you will be asked to fill out your online profile, if you have not already created one from home. Then you can buy the type of card or event you want.

If you are new to yoga, we recommend you start with 1-2 classes a week. Look at the classtypes and choose the one that suits you best. You can always talk to the teacher before or after class if you are in doubt about which type of class is best for you.

Bring your own yoga mat, or rent one in the studio for DKK 10.

Yoga is best performed in clothes that you can move freely in. Yoga is performed without socks on, but feel free to bring a pair of warm socks and a sweater for relaxation, meditation and the slightly gentler classes, where you can lie down for a little longer. a job.

You do not need any knowledge of yoga to get started – and you do not need to be able to reach your toes at all! Yoga is about enjoying the process – the path to the goal, not the goal itself. Over time, you will experience a lot of positive changes in your body; you become more flexible, stronger, happier, more open – because yoga works throughout the body from the inside out. Unlike much other training, yoga affects not only the muscles, but just as much organs, energy pathways, joints, the self – and not least the mood.

Pakhus Yoga Guidelines

To make Pakhus Yoga a nice place to be and not least to do yoga, we hope that everyone will help to comply with the guidelines we have issued for the yogastudio.

 • Arrived at the class approx. 10-15 minutes before it starts, so there is time to check in and change.
 • We go directly into the yoga studio so pleace take your shoes off right when you walk in the door.
 • Walk quietly through the yoga studio (both when you come and go).
 • Store your things in the dressing room while we do yoga – do not bring large bags, outerwear, phones and the like. in the yoga hall.
 • Turn off or put your phone in flight mode / completely silent while staying in Pakhus Yoga.
 • Carefully roll out your mat. And place it in the direction the teacher has instructed.
 • Make room for your yoga friends if you can see that someone is looking for a place
 • The class starts on time, arrive on time so you have time to check in and place your mat.
 • When you are in the yogastudio, conversations take place with subdued voices of respect for those who want to sit in meditation before the class starts. If you want to talk for a long time with your yoga friends, stay at the reception or on the plateau outside.
 • The bench in the reception is for sitting on and enjoying tea and talking to your yoga friends – not for bags and outerwear.
 • You are welcome to enjoy tea and water in glasses outside in the reception area, but do not bring the glasses into the yoga room.
 • If you want water for yoga, bring your own water bottle.

Your practice, your body, your responsibility

Yoga is felt and experienced individually from person to person. The teacher may not know how you feel inside the body unless you express it. Therefore, it is extremely important that you listen to your own body and know your own limits – do not do something your body says no to. If you have injuries, have had injuries, are pregnant, have just given birth or something else (it can also be mental), then tell the teacher before the class starts. In this way, it can be taken into account in the class, and there is the possibility of individual guiding. In addition, the teacher can guide you better if there may be another class that suits you better.

All teaching in Pakhus Yoga takes place at your own risk.